Jarosław Sochacki „Początki państw. Niemcy”

„Pomimo rozbicia feudalnego i rywalizacji największych księstw, w pierwszych wiekach swego istnienia, będą prawdziwym hegemonem, a ich pretensje do sprawowania władzy nad ludami  i królestwami  oraz papiestwem i Rzymem staną się rzeczywistością”.

To kolejna, niezwykle interesująca, historyczna publikacja ukazująca się  na naszym  księgarskim rynku nakładem  Wydawnictwa Poznańskiego, wchodząca w skład cyklu zatytułowanego Początki Państw. Po „Czechach” Marzeny Matli i „Rusi” Artura Kijasa, przyszła więc w  naturalny sposób pora na „Niemcy”  Jarosława Sochackiego.

Podobnie jak w dwóch pierwszych częściach w  bardzo przystępnej, zrozumiałej, nawet dla laika, ciekawej  formie przybliża nam autor skomplikowaną wczesnośredniowieczną i średniowieczną  historie  naszego zachodniego sąsiada z którym  wielowiekowe ożywione tradycje wzajemnych kontaktów (państwowych, narodowych, prywatnych, politycznych, społecznych, kulturowych, gospodarczych, handlowych i innych)  nie zawsze były, jak wiemy, przyjazne i  nie brakło granicznych sporów, lokalnych konflikty terytorialnych czy otwartych, wielkich, wojen, przybierających niekiedy bardzo  brutalne i krwawe oblicze.

Dzięki tej lekturze wzbogacimy w sposób znaczny naszą wiedzę dotyczącą kulisów powstania i funkcjonowania dawnego niemieckiego państwa czy później cesarstwa, którego fascynujące dzieje obfitowały w szereg niezwykle ważnych postaci i zdarzeń. Autor wprowadza nas w świat najstarszych wydarzeń, gdzie szereg faktów nadal pozostaje w sferze domysłów i teorii aż po taki historyczne okres, który jest badaczom już  bardziej znany  i dokładniej udokumentowany.  Historyczne tło, kronikarskie zapiski, nierzadko przeplatane mitologią i legendami, przybliżają nam sposób w jaki naród ten wstąpił na arenę dziejów oraz przedstawiają  mozolny,  trudny i skomplikowany proces powstawania i krystalizowania się niemieckiej monarchii i już po  rozpadzie imperium Karola Wielkiego w 843 roku.  Kreśli  obraz pierwszych  dynastii, plejadę  historycznych władców ( nie zawsze dobrze zapisujących się na kartach dziejów), niełatwą  konsolidację rozdrobnionych i skonfliktowanych  ziem, tłumienie czynników odśrodkowych, niezadowolonych z centralizacji, przyjęcie chrztu i chrystianizacje ( a co za tym idzie wzrost znaczenia organizacji)  oraz różny  wymiar wewnętrznej i zewnętrznej polityki.   Czasy bratobójczych wojen, rozbicia dzielnicowego, zjednoczenia, wzrostu znaczenia i potęgi militarnej, politycznej, gospodarczej i nieźle rozwijającego się handlu. Polityki wielkich rodów, terytorialnych sporów, podbojów (w wyniku których stają się najpotężniejszym państwem Europy)  bezpardonowego zwalczania opozycji, krętych dróg dyplomacji, dynastycznych koligacji, tajnych układów, niełatwych stosunków z sąsiadami  w tym i z Polską. Szczególne miejsce, przy tej okazji , poświęca Jarosław Sochacki stosunkom cesarza Ottona III  z władca polskim Bolesławem Chrobrym oraz jego wielkiej politycznej wizji w której państwo nasze odegrać miało istotna rolę.

Nie zabraknie również, bo zabraknąć naturalnie nie może,  historii ( czasami bardzo krwawych) dotyczące poszczególnych władców  i ludzi z ich otoczenia  przez pryzmat których spoglądamy na te odległe czasowo wydarzenia. Dotyczyć to będzie również  procesów chrystianizacyjnych, rozwoju i wzrostu znaczenia organizacji kościelnych oraz  wpływu niektórych dostojników  kościelnych  na poszczególnych władców i ogólny kształt  polityki państwa.Publikacja Jarosława Sochackiego ze względu na jej popularnonaukowa formę  i sprawnie prowadzoną narracje z całą pewnością jest doskonałą pozycją dla wszystkich pragnących dowiedzieć się więcej o historii tego, bliskiego nam geograficznie ( i nie tylko) przecież, kraju i narodu.  Polecam.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>