M.Majewski „Wołyń. Komunizm, nacjonalizm, terroryzm”

Staraniem Wydawnictwa RYTM trafia w nasze ręce niezwykle interesująca  historyczna pozycja, pióra Marcina Majewskiego, zatytułowana „Wołyń. Komunizm, nacjonalizm, terroryzm”

To ponad trzystustronicowa,  bardzo  wnikliwa, analityczna, wielopłaszczyznowa i co najważniejsze  merytoryczne udokumentowana publikacja,  dotycząca działalności wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego, który  przez niemal dekadę (lata 1928-1938) sprawował tą ważną państwową  funkcję, na tym rozległym terytorialnie, niesłychanie zróżnicowanym (na rożnych polach) i bardzo trudnym  obszarze II Rzeczypospolitej. Wieloletnia służba, która z jednej strony polegała  na próbach  przyciągnięcia i  włączenia w orbitę wpływów państwa polskiego jak najliczniejszych przedstawicieli  mniejszości narodowych (tzw. „wołyński eksperyment), z  drugiej zaś przeciwdziałaniu i zwalczaniu zagrożeń pojawiających się za sprawą istniejących  na Wołyniu, zarówno komunistycznych jak i nacjonalistycznych organizacji i grup.

W swojej „polityce wołyńskiej” Henryk Józewski stawiał na: usprawnienie funkcjonowania administracji i nadania jej przychylnego nastawienia dla ludności ukraińskiej, zwiększenia znaczenia ciał samorządowych  w życiu społecznym  i gospodarczym; rozbudzenie patriotyzmu państwowego za pośrednictwem  szkolnictwa polsko-ukraińskiego; stworzenie warunków do zorganizowania  inteligencji ukraińskiej, stojącej na płaszczyźnie  z 1920 r. przyjaznej dla Polski, likwidując jednocześnie wpływy grup politycznych, inspirowanych  przez ośrodki zewnętrzne (Lwów, Moskwa, Berlin); przekonanie Polaków wołyńskich  do idei federacyjnej  i konieczności współpracy miedzy nimi a Ukraińcami; utworzenie sieci organizacji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych i innych o mieszanym składzie  narodowościowym  dla codziennej współpracy Polaków i Ukraińców […]”.

 Lektura składa się z trzech, ułożonych chronologiczne rozdziałów, poprzedzonych pouczającą przedmową  profesora Władysława Filara oraz wstępem samego autora, który przybliża nam motywy, które kierowały nim  w wyborze tej właśnie tematyki oraz przedstawia liczne źródła  z których korzystał i ma których opierał się podczas pracy badawczej i twórczej: oficjalne raporty państwowe składane przez wojewodę wołyńskiego, kwerenda w zespole Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  1918-1939 i Centralnym Archiwum Wojskowym (meldunek gen. Mieczysława Smorawińskiego do Inspektora armii gen. Stanisława Burhardt-Bukackiego z sierpnia 1936 roku) archiwalne akta Ministerstwa Spraw Zagranicznych II RP,  dokumenty  wchodzące w skład Archiwum KC PZPR, protokoły przesłuchań i policyjne raporty odnoszące się  tego okresu, miesięczne sprawozdania z ruchu społeczno-politycznego  w województwie wołyńskim z lat 1931-1938, spisy ludności, opracowania naukowe  wiele innych…

O ile rozdział pierwszy jest swoistym wprowadzeniem  do tematu, naświetlającym czytelnikowi całość niezwykle skomplikowanej  sytuacji  tego regionu: historycznej, politycznej, etnicznej (żywioł ukraiński sięgał niemal 63% mieszkańców), ekonomicznej, społecznej, religijnej, ideologicznej, światopoglądowej, kulturowej itd. o tyle dwa kolejne rozdziały są już wyraźnie ukierunkowane (kolejno) na ukazaniu syntezy działań wojewody wołyńskiego  i podległych mu służb wymierzonych w antypaństwową i antypolską działalność komunistycznych (Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi i ich liczne przybudówki) i nacjonalistycznych (Ukraińska Organizacja Wojskowa, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) organizacji i komórek.

Mamy okazje przyjrzeć się ich powstawaniu, podłożu ideologicznemu, strukturom  organizacyjnym, metodologii działań (akcje  propagandowe, strajki, prowokowanie zamieszek i starć z policją, szpiegostwo, sabotaż, dywersja,  terroryzm i zabójstwa polityczne) oraz ważną, z ich konspiracyjnego punktu widzenia, współpracę  z legalnie działającymi wołyńskimi partiami politycznymi, które z czasem stawały się zapleczem i parawanem  dla ich  nielegalnych poczynań,  mających w obu przypadkach (niezależnie od przeciwstawnych sobie ideologii, haseł i politycznych kalkulacji)  oderwanie tych ziem od państwa polskiego. To również, ukazana na licznych przedstawionych i opisywanych w książce przykładach, strategia i  taktyka  walki z tymi groźnymi ruchami, jaki podjęły podległe wojewodzie Henrykowi  Józewskiego  struktury naszego państwa (inwigilacja, dezinformacja, akcje wywiadowcze, represyjne i likwidacyjne) oraz skutki i konsekwencje jakie  akcje te za sobą niosły.

„Nielegalne partie: komunistyczna KPZU i nacjonalistyczna OUN uzyskały znaczny wpływ na ukraińskie społeczeństwo Wołynia. Rozwijały na terenie Wołynia swoje struktury organizacyjne, wykorzystując często do swojej działalności jako”przykrywkę” legalne organizacje ukraińskie ( np: Ukraińskie Robotniczo- Chłopskie Włościańskie Zjednoczenie Socjalistyczne- Sel-Rob- JN). Akcje sabotażowe i dywersyjne organizowane przez komunistów objęły niemal cały teren Wołynia”.

 Naturalnie, rozpatrując wydarzenia rozgrywające się na wschodniej granicy  naszej ojczyzny  i politykę „zbliżenia” reprezentowaną przez wojewodę wołyńskiego i jego aparat, nie sposób uciec, i autor również tego nie czyni, od szerokiego spojrzenia na  ówczesną Rzeczypospolitą, zwłaszcza w kontekście niezadowolonych z kierunku tych działań, licznych, wysoko postawionych przedstawicieli kół wojskowych  i politycznych, związanych z ruchem narodowym i  pragnących za wszelką cenę zachować dominującą role społeczności  polskiej i katolickiej religii.

Książka Marcina Majewskiego „Wołyń. Komunizm, nacjonalizm, terroryzm”  jest bez wątpienia bardzo cennym nabytkiem  dla wszystkich interesujących się trudnymi dziejami odradzającej się w bólach II Rzeczpospolitej oraz samym  Wołyniem (było nie było drugim, jeśli chodzi o objętość terytorialną, województwem w kraju). Przez pryzmat osoby Henryka Józewskiego mamy okazję spojrzeć na cały ogrom  piętrzących się trudności i wewnętrznych uwarunkowań, z którymi w tych trudnych latach polska administracja  musiała się zmagać.  Zdecydowanie polecam,  zwłaszcza ze względu na duże walory historyczne i poznawcze.

Publikacja wzbogacona dodatkowo seria unikalnych archiwalnych i obecnych zdjęć obrazujących i ułatwiających zrozumienie  zawartych w lekturze faktów i treści .

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>